WYKAZ PUBLIKACJI

 

REDAGOWANIE

 1. Kwiatkowska, E. G., Siudem, I. (2012). Analiza współczesnych zjawisk społecznych. Zachowania ryzykowne. Lublin. Wydawnictwo UMCS.
 2. Siudem I. Stencel M. (2013). Zrozumieć człowieka- zrozumieć świat. Tom II.  Lublin. Wydawnictwo UMCS
 3. Redagowanie Biuletynu Wojewódzkiego „Problemy społeczne” – Lublin w latach 2004, 2005, 2006, 2007

 

PUBLIKACJE NAUKOWE

 1. Siudem I. (1992). Funkcjonowanie dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w sytuacjach frustracyjnych. Lublin: Annales UMCS, t. 5, 1992.
 2. Siudem I. (1995). Lubelski Zespół Towarzystwa „Kuźnia”. Warszawa: Biuletyn Biura ds. Narkomanii.
 3. Siudem I. (1995). Drug demand reduction in Poland, inwentory of data prepared for Phare Programme "FIGHT AGAINST DRUGS". Warsaw: Edited by Jacek Moskalewicz & Grażyna Świątkiewicz.
 4. Siudem I. (1998). Dealer IV – Mała narkomania. w: Problemy Narkomanii. Biuletyn Biura ds. Narkomanii. Warszawa 1998, nr 4/98. (str. 7-14)
 5. Siudem I. (2001). Zintegrowane systemy profilaktyki uzależnień w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego. w: Problemy Narkomanii. Biuletyn Biura ds. Narkomanii. Warszawa, nr 1/2001. (str. 41-53)
 6. Siudem I. (2001). Debata młodzieżowa jako forma profilaktyki uzależnień. Materiały z konferencji. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Stowarzyszenie „Karan”, Łódź 13-14.12.2001
 7. Siudem, I. (2002). Narkotyki w dyskotekach. w: Serwis informacyjny narkomania. Warszawa: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. nr 3/2002 (str. 12 – 18)
 8. Siudem, I. (2003). Szkolne Programy Profilaktyczne. Koncepcja środowiskowa w: Serwis informacyjny narkomania. Warszawa: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. nr 1/2003 (str. 42 – 50)
 9. Siudem, I. (2003). Szkolne Programy Profilaktyczne. Koncepcja środowiskowa. Materiał edukacyjny. Poznań: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych.
 10. Siudem, I. (2003). Konflikty i negocjacje. w: Psychologia społeczna.Lublin: Polski Uniwersytet Wirtualny.
 11.  Siudem, I. (2004). Nowatorskie Rozwiązania w profilaktyce środowiskowej cz. I. w: Remedium. Warszawa: PARPA. nr 2 ( str. 16 – 17 )
 12.  Siudem, I. (2004). Nowatorskie Rozwiązania w profilaktyce środowiskowej cz. II. Program oddziaływań dyskotekowych. w: Remedium. Warszawa: PARPA.
 13. Siudem, I. (2004). Nowatorskie Rozwiązania w profilaktyce środowiskowej cz. III. Realizacja i wstępne efekty programu oddziaływań dyskotekowych. w: Remedium. Warszawa: PARPA.
 14. Siudem, I. (2004). W kręgu uczuć. Zajęcia profilaktyczne dla klas I-III, IV-VI i gimnazjum. Materiał edukacyjny. Poznań: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych.
 15. Siudem, I. (2004). Fala w szkole a poziom i struktura agresji młodzieży. w: A. Rejzner (red.) „Agresja w szkole spojrzenie wieloaspektowe” Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, str. 55 – 66.
 16. Siudem, I. (2004). Przemoc, dzieci, rodzice – wybrane problemy. Biuletyn Wojewódzki. „Problemy społeczne”. Lublin: Wyd. ROPS. str. 14 – 24.
 17. Siudem, I. (2004). Fala w szkole. Analiza zjawiska. w: Annales. Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J. Vol. XVII. Lublin 2004.
 18. Siudem, I. (2005). Agresja i przemoc w szkole. Przyczyny i sposoby przeciwdziałania. Materiał edukacyjny. Poznań: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych.
 19. Siudem, I. (2005). Uwarunkowania preferencji bajek z przemocą u dzieci w wieku przedszkolnym.  W. (red.) Guz S. „Rozwój i edukacja dziecka. Szanse i zagrożenia”. Lublin: Wydawnictwo UMCS. str. 331 – 352.
 20. Siudem, I. (2005). Lokalne systemy współpracy w zakresie zapobiegania narkomanii. Biuletyn Wojewódzki. „Problemy społeczne”. Lublin: Wyd. ROPS. str. 36-40.
 21. Siudem, I. (2006). Jak uczyć asertywności. Materiał edukacyjny. Poznań: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych.
 22. Siudem, I. (2006). Jak skutecznie chronić dzieci przed współczesnymi zagrożeniami. Materiał edukacyjny. Poznań: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych.
 23. Siudem, I. (2006). Poziom i struktura agresji uczniów zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących. Annales – UMCS, VOL. XIX
 24. Siudem, I. (2006). Zakres zjawiska używania oraz postaw i zachowań wobec substancji psychoaktywnych. Biuletyn Wojewódzki. „Problemy społeczne”. Lublin: ROPS.
 25. Siudem, I. (2007). Zapotrzebowanie na stymulację młodzieży używającej narkotyków. W: Annales. Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J. Vol. XX. Lublin 2007, str. 217 -227
 26. Siudem, I. (2007). Środowiskowe formy pomocy osobom z zaburzeniami w przystosowaniu.w: (red.). Pospiszyl I., Konopczyński M. „Resocjalizacja w stronę środowiska otwartego”. Warszawa: Pedagogoium, APS, str. 170 – 176.
 27. Siudem, I. (2007). Przedmiotowe relacje w rodzinie jako źródło przemocy. w: (red.) Szczukiewicz P. „Przemoc domowa – wybrane zagadnienia”. Lublin: MAD, str. 19 -32
 28. Siudem, I. (2007). Podstawowe założenia pracy z grupą w klubach i świetlicach środowiskowych. Biuletyn Wojewódzki. „Problemy społeczne”. Lublin: ROPS, str. 44 – 54.
 29. Siudem, I. (2008). Wybrane zagadnienia na temat wykluczenia społecznego. W: „Poradnik dla pracowników socjalnych”. Zamość: Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu. str. 8 – 18.
 30. Siudem, I. (2008). Wolontariat jako wsparcie pomocy społecznej. W: „Poradnik dla pracowników socjalnych”. Zamość: Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu. str. 77 – 88.
 31. Siudem, I. (2008). Zapotrzebowanie na stymulację a zachowania agresywne uczniów. W: (red.) Rejzner A. „Przemoc i agresja w szkole – próby rozwiązania problemu”. Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP. s.113 – 121.
 32. Siudem, I. (2008). Przemoc wśród młodzieży – przyczyny, przeciwdziałanie. W: (red.) Kanios A. „Przeciwdziałanie przemocy ujęcie interdyscyplinarne”. Lublin: ROPS str. 85-94
 33. Siudem, I. (2008). Osobowościowe korelaty zagrożenia korupcją pracowników urzędów gmin. Biuletyn Wojewódzki. „Problemy społeczne”. Wyd. Lublin: ROPS, str. 39 – 54.
 34. Siudem, I. (2008). Działalność partyworkerów jako reakcja na współczesne zagrożenia młodzieży. W: (red.) Bartkowicz Z., Węgliński A. Skuteczna resocjalizacja. Doświadczenia i propozycje. Lublin: UMCS, 2008. str. 301 – 314.
 35. System wartości i struktura potrzeb członków podkultury więziennej – Annales. Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J. Vol. XX. Lublin 2008. s. 51-63.
 36. Siudem A., Siudem I. (2008). Profil psychologiczny osób samotnie wychowujących dzieci. Lublin: Wydawnictwo przy udziale Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.
 37. Siudem, I. (2009). Psychospołeczny kontekst młodzieżowej narkomanii. w (red.) G. Kwiatkowska, M. Filipiak „Psychologiczne i społeczne dylematy młodzieży XXI wieku”. Wydawnictwo UMCS. Lublin 2009. s.139 – 145.
 38. Siudem, I. (2009). Zapobieganie narkomanii w miejscu rekreacji i wypoczynku młodzieży. W: (red.) I. Pospiszyl. Sukcesy i porażki poprawiania niepoprawnych. Kielce: Wszechnica Świętokrzyska. (s. 00-00).
 39. Siudem, I. (2010). Osobowość a podatność na korupcję. W: (red.) G. Kwiatkowska, R. Maksymiuk. Wybrane zagadnienia zmieniającej się rzeczywistości. Lublin. Wydawnictwo UMCS. (s. 33-44).
 40. Siudem, I. (2010).Percepcja reklamy z podtekstem seksualnym przez osoby w różnym wieku. W: (red.) G. Kwiatkowska, K. Markiewicz. Komunikowanie się, Nowe wyzwania.  Lublin. Wydawnictwo UMCS. (s. 39-49).
 41. Siudem, I. (2010).Psychofizjologiczny kontekst agresji seksualnej. W: (red.) M. Pąchalska, G. Kwiatkowska. Neuropsychologia a humanistyka. Lublin. Wydawnictwo UMCS. (s. 169-176) .
 42. Siudem, I. (2010). Kompetencje zawodowe kadry a skuteczność programów profilaktycznych. W: (red.) Z. Bartkowicz, A. Węgliński,. A. Lewicka Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie. Lublin. Wydawnictwo UMCS. (s. 81-92) .
 43. Siudem, I. (2010). Psychologiczny kontekst zachowań korupcyjnych. W: (red.) Łukasik A. Danieluk B. Spotkania z psychologią społeczną. Lublin: Olech. (str. 171-177).
 44. Siudem, I. (2010). Typ kariery zawodowej a podatność na korupcję. W: G. E. Kwiatkowska, A. Siudem (red.) Analiza współczesnych zjawisk społecznych. Człowiek w środowisku pracy. Wyd. UMCS. Lublin 2010 s. 121– 132.
 45. Siudem, I. (2010). Psychologiczny wymiar coachingu. W: G. E. Kwiatkowska, A. Siudem (red.) Analiza współczesnych zjawisk społecznych. Człowiek w środowisku pracy. Wyd. UMCS. Lublin 2010 s. 149 – 157
 46. Siudem, I. (2011). Inteligencja emocjonalna jako czynnik przeciwdziałający agresji uczniów. W: (red.) A. Rejzner. Systemowe rozwiązywanie problemu przemocy i agresji w szkole. Warszawa: TWP. (str. 349-362)
 47. Siudem, I. (2011). Consumer attitudes as result of globalization and personality traits of the youth . W: B. Kaczmarek, G. Kwiatkowska, K. Markiewicz (red.) Youth Facing the Challenges of Globalization. Lublin: Wydawnictwo UMCS 2011. s. 77-90.
 48. Siudem, I. (2011). Akceptacja zachowań korupcyjnych a poczucie alienacji i sensu życia. W: G. E. Kwiatkowska, A. Łukasik (red.) Analiza współczesnych zjawisk społecznych. Jednostka w ponowoczesnym świcie. Człowiek w środowisku pracy. Lublin: Wyd. UMCS. s.53-62.
 49. Siudem, I. (2011). Психологический пол а согласие коррупции. W: Ministry Of Education And Science Of Ukraine, National Academy Of Pedagogical Sciences, Department Of Family And Youth Of Ternopil State Regional Administration, Scientific-Research Center On Problems Of Gender Education And Training Of Pupils And Students Youth Of National Academy Of Pedagogical Sciences Of Ukraine Of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Programme Of Women’s Equal Rights And Possibilities In Ukraine (Undp) And EU “Gender Education Is The Resource Of Parity Democracy Development”. Ternopil. s. 94-102.
 50. Siudem, I. (2012). Zapotrzebowanie na stymulację oraz wybrane cechy osobowości streetracerów. w (red.) G. Kwiatkowska, I. Siudem Analiza współczesnych zjawisk społecznych. Zachowania ryzykowne.  Lublin. Wydawnictwo UMCS.
 51. Siudem, I. (2012). Percepcja prostytucji w oczach młodych dorosłych. w (red.) G. Kwiatkowska, I. Siudem Analiza współczesnych zjawisk społecznych. Zachowania ryzykowne.  Lublin. Wydawnictwo UMCS.
 52. Siudem, I. (2013). Preferencje gier komputerowych zawierających przemoc a cechy osobowości gracza. W  (red.) M. Sitarczyk. Rodzina w mediach. Media w rodzinie. Warszawa: Difin SA. s. 162-181.
 53. Siudem, I. (2013). Efektywnośc resocjalizacji a zapotrzebowanie na stymulację młodzieży.  W (red.) Z. Bartkowicz, A. Wojnarska, A. Węgliński Efektywność resocjalizacji nieletnich w warunkach wolnościowych. Lublin: Wydawnictwo UMCS. S. 139-148.
 54. Siudem I. (2013) Konsekwencje represji cierpienia . W (red.) M. Kalinowski. I. Niewiadomska. Cierpienie miedzy sensem a bez sensem. Studium interdyscyplinarne. s. 169-188.
 55. Siudem, I. (2013).Poziom akceptacji korupcji a system wartości młodych dorosłych. W: (red) Siudem I. Stencel M. (2013). Zrozumieć człowieka- zrozumieć świat. Tom II.  Lublin. Wydawnictwo UMCS
 56. Siudem I. (2015). Niestandardowe metody w profilaktyce uzależnień. w: Serwis Informacyjny Narkomania. Warszawa. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. nr 1 (69) 2015. S. 19-25.
 57. Siudem I. (2016). Regionalny system profilaktyki uzależnień. w: Serwis Informacyjny Narkomania. Warszawa. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. nr 2 (74) 2016. S. 42-47.
 58. Siudem I., Siudem J. (2017). Trójskładnikowa teoria postaw jako podstawa planowania działań partyworkerskich. w: Serwis Informacyjny Uzależnienia. Warszawa. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. nr 4 (80) 2017. S. 26-33.

MATERIAŁY POKONFERENCYJNE

 1. Siudem I. (1993). Regionalny program profilaktyki środowiskowej młodzieży. w Materiały pokonferencyjne Ministerstwa Zdrowia pt. „Liderzy i Promocja Zdrowia”, Jachranka 1993.
 2. Siudem I. (1994). Środowiskowa profilaktyka uzależnień. w: Materiały pokonferencyjne. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii pt. Zmniejszanie Zapotrzebowania na Środki Uzależniające Wśród Młodzieży.
 3. Siudem I. (1994). Wykorzystanie muzyki w pracy wychowawczej i resocjalizacji. Materiały pokonferencyjne. Lublin: Wojewódzki Ośrodek Samopomocy.
 4. Siudem I. (1994). Praca profilaktyczna z młodzieżą - koncepcja środowiskowa. Materiały pokonferencyjne Biura ds. Narkomanii przy Ministerstwie Zdrowia pt. Zapobieganie Narkomanii. Szklarska Poręba 1994.
 5. Siudem I. (1994). Koncepcja pracy punktów informacyjno - konsultacyjnych. Materiały pokonferencyjne Biura ds. Narkomanii przy Ministerstwie Zdrowia pt. Zapobieganie Narkomanii. Szklarska Poręba 1994.
 6. Siudem I. (1994). Tworzenie młodzieżowych grup środowiskowych. Materiały pokonferencyjne Biura ds. Narkomanii przy Ministerstwie Zdrowia pt. Zapobieganie Narkomanii. Szklarska Poręba 1994.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

 1. Siudem I. (1996). Wiosenna Spartakiada Towarzystwa „Kuźnia”. Biuletyn Rady Programowej Tow. „Kuźnia”. Warszawa. 1996/1. (str.13)
 2. Siudem I. (1998). Efektywność pracy opiekuna grupy z podopiecznymi niedostosowanymi społecznie - propozycja oceny.  w: Biuletyn Rady Programowej Towarzystwa Kuźnia. 1998/1 (str. 2-12)
 3. Siudem I. (2000). Historia profilaktyczna czyli jak powstało Lubelskie Towarzystwo Zapobiegania  Patologiom Społecznym „KUŹNIA” w: Problemy Narkomanii. Warszawa: Biuletyn Biura ds. Narkomanii. nr 4/2000 (str. 20-30)
 4. Siudem, I. (2008). Psychologiczne i społeczne dylematy młodzieży XXI wieku – (współautorstwo: A.Siudem i I.Siudem) w: Wiadomości Uniwersyteckie. Miesięcznik Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej - Nr 7(148). Rok 18. Październik 2008.s.27.
 5. Siudem, I. (2010). Postawy konsumpcyjne jako zagrożenie współczesnej rodziny. W: Świat Problemów. Warszawa: Fundacja ETOH. Nr 10 (213), (str. 25-27).

RECENZJE

 1. Siudem I. (2001). Recenzja Filmu pt. Eksperyment - zaliczającego się do reklamy społecznej, mającego na celu zmianę postaw młodych ludzi wobec jazdy samochodem pod wpływem alkoholu. Warszawa: Fundacja "Modus" na rzecz Zapobiegania Problemom Alkoholowym.

PUBLIKACJE PRZYJĘTE DO DRUKU

 1. Siudem I. Psychologiczny kontekst prostytucji młodzieży. Wydawnictwo UMCS. Lublin
 2. Siudem I. Akceptacja korupcji wśród Polskich i Ukraińskich urzędników. (Analiza współczesnych zjawisk społecznych. Człowiek w środowisku kulturowym.- Wydawnictwo UMCS Lublin)
 3. Siudem, A., Siudem, I. Zachowania młodzieży w cyberprzestrzeni a percepcja relacji rodzinnych. (KUL) „Psychoprevention Studies”
 4. Siudem I. Ozdabianie ciała przez młodzież – wybrane aspekty analizy zjawiska „Rodzina i wychowanie”
 5. Siudem I. Research of susceptibility on corruption “Psychiatry, Psychology and Law”.
 
Copyright © 2019 Ireneusz Siudem pages