Doświadczenie zawodowe

 

Od 1987 praca w stowarzyszeniu prowadzącym środowiskową profilaktykę patologii społecznych, w tym od 1991 prowadzenie psychoterapii rodzin, grupowej, socjoterapii dzieci i młodzieży, konsultacji psychologicznych, superwizji. Organizowanie działań profilaktyki środowiskowej i prowadzenie szkoleń w tym zakresie – do dnia dzisiejszego.
Od 2000 roku - prowadzenie szkoleń kadr pracowniczych w zakresie marketingu i promocji firm, doradztwa zawodowego i personalnego, pracy zespołowej, skuteczności kierowania kadrami i autoprezentacji.
Od 1999 – współpraca z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania uzależnieniom, wykluczeniu społecznemu i bezrobociu – w gminach województwa lubelskiego (aktywizacja zawodowa bezrobotnych, doradztwo personalne, szkolenia dla przedstawicieli władz samorządowych z gmin i powiatów, pracowników Pomocy Społecznej, konsultacje dla osób bezrobotnych) - wyżej wymienione działania prowadzone są według autorskiego programu Ireneusza Siudema, Marka Chmielewskiego, Anny Siudem, przyjętego do Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego w 2000 roku.
Od 2000, w ramach grantu MEN dla Koła Naukowego Psychologów UMCS – badanie środowisk wiejskich z Powiatu Hrubieszowskiego oraz opracowanie strategii aktywizacji zawodowej dla mieszkańców środowisk popegeerowskich.
Od 2000 roku przygotowanie kampanii reklamowych w ramach profilaktyki uzależnień we współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii Ministerstwa Zdrowia.
Od 2002 do 2007 roku opracowanie materiałów reklamy społecznej w ramach ogólnopolskiej akcji profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł”
Od 2004 roku członek Zespołu przy Ministerstwie Zdrowia ds. opracowania Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 – 2012.


 

 © Ireneusz Siudem pages