KORUPCJA

 

 

Korupcja jest zjawiskiem uniwersalnym, występującym od najdawniejszych czasów, pod wszystkimi szerokościami geograficznymi, w krajach biednych i bogatych. Jest też obecnie jednym z najpowszechniejszych zjawisk społecznych.
Prawie codziennie media informują o mniejszej lub większej aferze korupcyjnej, na szczeblach władzy lub w lokalnym urzędzie, wśród lekarzy, policjantów czy w firmach państwowych i prywatnych, wywołując wrażenie wszechobecności tego zjawiska.
Z ekonomicznego punktu widzenia korupcja jest elementem niszczącym spójność finansową, bezpieczeństwo czy gospodarkę państwa.
Zachowania korupcyjne są zjawiskiem negatywnym nie tylko pod względem ekonomicznym, gdyż odnoszą się również zasad etycznych i moralnych jednostki. W koncepcjach psychologicznych wyróżnia się najczęściej dwa nurty badań korupcji. W pierwszym, odwołującym się do teorii wpływu społecznego, zakłada się istnienie zależności pomiędzy poziomem akceptacji korupcji w społeczeństwie a częstością zachowań korupcyjnych. Drugi nurt koncentruje się na poszukiwaniu cech osobowości odpowiedzialnych za korupcję.

 
 
  • Siudem, I. (2008). Osobowościowe korelaty zagrożenia korupcją pracowników urzędów gmin. Biuletyn Wojewódzki. „Problemy społeczne”. Wyd. Lublin: ROPS, str. 39 – 54.
  • Siudem, I. (2010). Osobowość a podatność na korupcję. W: (red.) G. Kwiatkowska, R. Maksymiuk. Wybrane zagadnienia zmieniającej się rzeczywistości. Lublin. Wydawnictwo UMCS. (s. 33-44).
  • Siudem, I. (2010). Psychologiczny kontekst zachowań korupcyjnych. W: (red.) Łukasik A. Danieluk B. Spotkania z psychologią społeczną. Lublin: Olech. (str. 171-177).
  • Siudem, I. (2010). Typ kariery zawodowej a podatność na korupcję. W: G. E. Kwiatkowska, A. Siudem (red.) Analiza współczesnych zjawisk społecznych. Człowiek w środowisku pracy. Wyd. UMCS. Lublin 2010 s. 121– 132.
  • Siudem, I. (2011). Akceptacja zachowań korupcyjnych a poczucie alienacji i sensu życia. W: G. E. Kwiatkowska, A. Łukasik (red.) Analiza współczesnych zjawisk społecznych. Jednostka w ponowoczesnym świcie. Człowiek w środowisku pracy. Lublin: Wyd. UMCS. s.53-62.
  • Siudem, I. (2011). Психологический пол а согласие коррупции. W: Ministry Of Education And Science Of Ukraine, National Academy Of Pedagogical Sciences, Department Of Family And Youth Of Ternopil State Regional Administration, Scientific-Research Center On Problems Of Gender Education And Training Of Pupils And Students Youth Of National Academy Of Pedagogical Sciences Of Ukraine Of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Programme Of Women’s Equal Rights And Possibilities In Ukraine (Undp) And EU “Gender Education Is The Resource Of Parity Democracy Development”. Ternopil. s. 94-102.
  • Siudem, I. (2013). Poziom akceptacji korupcji a system wartości młodych dorosłych. W: (red) Siudem I. Stencel M. (2013). Zrozumieć człowieka- zrozumieć świat. Tom II.  Lublin. Wydawnictwo UMCS.
  • Siudem, I. (2014). Akceptacja korupcji wśród Polskich i Ukraińskich urzędników. W: (red.) G. E. Kwiatkowska, A. Siudem. Analiza współczesnych zjawisk społecznych. Człowiek w środowisku kulturowym. Lublin: Wyd. UMCS. s.117-130.
 
Copyright © 2024 Ireneusz Siudem pages