ŚRODKI PSYCHOAKTYWNE W SPOŁECZEŃSTWIE

 

  Powszechnie znany jest pogląd o zmniejszającej się w ostatnich latach kondycji psychofizycznej społeczeństwa. Świadczy o tym zwiększająca się liczba różnego rodzaju patologii i niekorzystnych zachowań społecznych. Zwieksza się liczba samobójstw i prób samobójczych, rośnie odsetek osób chorych psychicznie, zwiększa się ilość stosowanej przez nieletnich przemocy, wzrasta używanie substancji psychoaktywnych. Narkomania jest zjawiskiem społecznym nie tylko dlatego, że posiada szeroki zasięg i obecnie dotyczy prawie każdej grupy społecznej lecz przede wszystkim dlatego, że społeczne są jej źródła. Założenie to znajduje szczególne odzwierciedlenie w tzw. narkomanii młodzieżowej, której zarówno przyczyny jak i przejawy wydają się być podporządkowane sytuacji społecznej, ujmowanej jako efekt złożonej interakcji czynników socjokulturowych, ekonomicznych i psychologicznych.  
 

 

 • Siudem I. (1995). Drug demand reduction in Poland, inwentory of data prepared for Phare Programme "FIGHT AGAINST DRUGS". Warsaw: Edited by Jacek Moskalewicz & Grażyna Świątkiewicz.
 • Siudem I. (1998). Dealer IV – Mała narkomania. w: Problemy Narkomanii. Biuletyn Biura ds. Narkomanii. Warszawa 1998, nr 4/98. (str. 7-14)
 • Siudem, I. (2002). Narkotyki w dyskotekach. w: Serwis informacyjny narkomania. Warszawa: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. nr 3/2002 (str. 12 – 18)
 • Siudem, I. (2007). Zapotrzebowanie na stymulację młodzieży używającej narkotyków. W: Annales. Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J. Vol. XX. Lublin 2007, str. 217 -227
 • Siudem, I. (2009). Psychospołeczny kontekst młodzieżowej narkomanii. w (red.) G. Kwiatkowska, M. Filipiak „Psychologiczne i społeczne dylematy młodzieży XXI wieku”. Wydawnictwo UMCS. Lublin 2009. s.139 – 145.
 • Siudem, I. (2009). Zapobieganie narkomanii w miejscu rekreacji i wypoczynku młodzieży. W: (red.) I. Pospiszyl. Sukcesy i porażki poprawiania niepoprawnych. Kielce: Wszechnica Świętokrzyska.
 • Siudem I. (2015). Zintegrowane systemy profilaktyki uzależnień. w: (red.) Parysiewicz B.M., Komsta-Tokarzewska K., Wyżlic M. Zachowania ryzykowne, diagnoza, profilaktyka i terapia. Lublin: KUL.
 • Siudem I. (2015). Niestandardowe metody w profilaktyce uzależnień. w: Serwis Informacyjny Narkomania. Warszawa. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. nr 1 (69) 2015. S. 19-25.
 • Siudem I. (2016). Regionalny system profilaktyki uzależnień. w: Serwis Informacyjny Narkomania. Warszawa. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. nr 2 (74) 2016. S. 42-47.
 • Siudem I., Siudem J. (2017). Trójskładnikowa teoria postaw jako podstawa planowania działań partyworkerskich. w: Serwis Informacyjny Uzależnienia. Warszawa. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. nr 4 (80) 2017. S. 26-33.
 • Siudem, I. Siudem, A. Siudem-Kuna, J. Rynkiewicz, J. Stradomska, M. (2019, 2020). Partyworking. Wybrane zagadnienia. Lublin, Warszawa: Towarzystwo Nowa Kuźnia, Krajowe Biuro ds. Przeciwdiałania Narkomanii.
 • Kuna M., Rejniak R., Siudem A., Siudem I. (2021). Profilaktyka uzależnień. Podstawy skutecznego wsparcia dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka. Lublin: Towarzystwo Nowa Kuźnia.
 • Siudem I. (2021). Pojęcie i zakres profilaktyki uzależnień. Standardy, etyka, strategie, programy rekomendowane i dobre praktyki. W: Serwis Informacyjny Uzależnienia. Nr 4 (96) 2021. Warszawa: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
 • Siudem I. (2022). Profilaktyka uzależnień. Podstawy skutecznego wsparcia dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka. W: Serwis Informacyjny Uzależnienia. Nr 2 (98) 2022. Warszawa: Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.
 • Siudem I. (2022). Program przeciwdziałania nadużywaniu komputera i Internetu przez dzieci „Limit”. W: Serwis Informacyjny Uzależnienia. Nr 4 (100) 2022. Warszawa: Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.
 • Siudem I. (2023). Profilaktyka uzależnień. Podstawy skutecznego wsparcia dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka – ewaluacja projektu. W: Serwis Informacyjny Uzależnienia. Nr 2/2023 (102). Warszawa: Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.
 

 

Copyright © 2024 Ireneusz Siudem pages