PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM

 

 

Jednym z najistotniejszych założeń jest to, że główna przyczyna patologii społecznych tkwi w różnorodnych sytuacjach społecznych, specyficznych dla konkretnego środowiska. Inaczej mówiąc określone środowisko, wszyscy jego członkowie, z całym swoim dziedzictwem kulturowym, normami regulującymi formy codziennych kontaktów, jest odpowiedzialne za powstawanie i rozwój patologii na swoim terenie.
Stwierdzenie to pociąga za sobą kolejne założenie, iż skoro środowisko lokalne odpowiada za patologie i ich tworzenie, to również w tym samym środowisku należy szukać możliwości, potencjału do skutecznego przeciwdziałania patologiom...

 
 
 • Siudem I. (1993). Regionalny program profilaktyki środowiskowej młodzieży. w Materiały pokonferencyjne Ministerstwa Zdrowia pt. „Liderzy i Promocja Zdrowia”, Jachranka 1993.
 • Siudem I. (1994). Środowiskowa profilaktyka uzależnień. w: Materiały pokonferencyjne. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii pt. Zmniejszanie Zapotrzebowania na Środki Uzależniające Wśród Młodzieży.
 • Siudem I. (1994). Wykorzystanie muzyki w pracy wychowawczej i resocjalizacji. Materiały pokonferencyjne. Lublin: Wojewódzki Ośrodek Samopomocy.
 • Siudem I. (1994). Praca profilaktyczna z młodzieżą - koncepcja środowiskowa. Materiały pokonferencyjne Biura ds. Narkomanii przy Ministerstwie Zdrowia pt. Zapobieganie Narkomanii. Szklarska Poręba 1994.
 • Siudem I. (1994). Koncepcja pracy punktów informacyjno - konsultacyjnych. Materiały pokonferencyjne Biura ds. Narkomanii przy Ministerstwie Zdrowia pt. Zapobieganie Narkomanii. Szklarska Poręba 1994.
 • Siudem I. (1994). Tworzenie młodzieżowych grup środowiskowych. Materiały pokonferencyjne Biura ds. Narkomanii przy Ministerstwie Zdrowia pt. Zapobieganie Narkomanii. Szklarska Poręba 1994.
 • Siudem I. (1998). Efektywność pracy opiekuna grupy z podopiecznymi niedostosowanymi społecznie - propozycja oceny.  w: Biuletyn Rady Programowej Towarzystwa Kuźnia. 1998/1 (str. 2-12)
 • Siudem I. (2001). Debata młodzieżowa jako forma profilaktyki uzależnień. Materiały z konferencji. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Stowarzyszenie „Karan”, Łódź 13-14.12.2001
 • Siudem, I. (2003). Szkolne Programy Profilaktyczne. Koncepcja środowiskowa. Materiał edukacyjny. Poznań: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych.
 • Siudem, I. (2004). Nowatorskie Rozwiązania w profilaktyce środowiskowej cz. I. w: Remedium. Warszawa: PARPA. nr 2 ( str. 16 – 17 )
 •  Siudem, I. (2004). Nowatorskie Rozwiązania w profilaktyce środowiskowej cz. II. Program oddziaływań dyskotekowych. w: Remedium. Warszawa: PARPA.
 • Siudem, I. (2004). Nowatorskie Rozwiązania w profilaktyce środowiskowej cz. III. Realizacja i wstępne efekty programu oddziaływań dyskotekowych. w: Remedium. Warszawa: PARPA.
 • Siudem, I. (2004). W kręgu uczuć. Zajęcia profilaktyczne dla klas I-III, IV-VI i gimnazjum. Materiał edukacyjny. Poznań: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych.
 • Siudem, I. (2006). Jak uczyć asertywności. Materiał edukacyjny. Poznań: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych.
 • Siudem, I. (2006). Jak skutecznie chronić dzieci przed współczesnymi zagrożeniami. Materiał edukacyjny. Poznań: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych.
 • Siudem, I. (2007). Środowiskowe formy pomocy osobom z zaburzeniami w przystosowaniu.w: (red.). Pospiszyl I., Konopczyński M. „Resocjalizacja w stronę środowiska otwartego”. Warszawa: Pedagogoium, APS, str. 170 – 176.
 • Siudem, I. (2007). Podstawowe założenia pracy z grupą w klubach i świetlicach środowiskowych. Biuletyn Wojewódzki. „Problemy społeczne”. Lublin: ROPS, str. 44 – 54.
 • Siudem, I. (2008). Wolontariat jako wsparcie pomocy społecznej. W: „Poradnik dla pracowników socjalnych”. Zamość: Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu. str. 77 – 88.
 • Siudem, I. (2008). Działalność partyworkerów jako reakcja na współczesne zagrożenia młodzieży. W: (red.) Bartkowicz Z., Węgliński A. Skuteczna resocjalizacja. Doświadczenia i propozycje. Lublin: UMCS, 2008. str. 301 – 314.
 • Siudem, I. (2009). Zapobieganie narkomanii w miejscu rekreacji i wypoczynku młodzieży. W: (red.) I. Pospiszyl. Sukcesy i porażki poprawiania niepoprawnych. Kielce: Wszechnica Świętokrzyska.
 • Siudem, I. (2010). Kompetencje zawodowe kadry a skuteczność programów profilaktycznych. W: (red.) Z. Bartkowicz, A. Węgliński,. A. Lewicka Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie. Lublin. Wydawnictwo UMCS. (s. 81-92) .
 • Siudem, I. (2010). Postawy konsumpcyjne jako zagrożenie współczesnej rodziny. W: Świat Problemów. Warszawa: Fundacja ETOH. Nr 10 (213), (str. 25-27).
 • Siudem, I. (2011). Inteligencja emocjonalna jako czynnik przeciwdziałający agresji uczniów. W: (red.) A. Rejzner. Systemowe rozwiązywanie problemu przemocy i agresji w szkole. Warszawa: TWP. (str. 349-362)
 • Siudem, I. (2011). Consumer attitudes as result of globalization and personality traits of the youth . W: B. Kaczmarek, G. Kwiatkowska, K. Markiewicz (red.) Youth Facing the Challenges of Globalization. Lublin: Wydawnictwo UMCS 2011. s. 77-90.
 • Siudem, I. (2012). Percepcja prostytucji w oczach młodych dorosłych. w (red.) G. Kwiatkowska, I. Siudem Analiza współczesnych zjawisk społecznych. Zachowania ryzykowne.  Lublin. Wydawnictwo UMCS.
 • Siudem, I. (2013). Preferencje gier komputerowych zawierających przemoc a cechy osobowości gracza. W  (red.) M. Sitarczyk. Rodzina w mediach. Media w rodzinie. Warszawa: Difin SA. s. 162-181.
 • Siudem, I. (2013). Efektywnośc resocjalizacji a zapotrzebowanie na stymulację młodzieży.  W (red.) Z. Bartkowicz, A. Wojnarska, A. Węgliński Efektywność resocjalizacji nieletnich w warunkach wolnościowych. Lublin: Wydawnictwo UMCS. S. 139-148.
 • Siudem, I. (2013).Poziom akceptacji korupcji a system wartości młodych dorosłych. W: (red) Siudem I. Stencel M. (2013). Zrozumieć człowieka- zrozumieć świat. Tom II.  Lublin. Wydawnictwo UMCS
 • Siudem I. (2014). Konsekwencje represji cierpienia. W (red.) M. Kalinowski. I. Niewiadomska. Cierpienie miedzy sensem a bez sensem. Studium interdyscyplinarne. s. 169-188.
 • Siudem I. (2015). Zintegrowane systemy profilaktyki uzależnień. w: (red.) Parysiewicz B.M., Komsta-Tokarzewska K., Wyżlic M. Zachowania ryzykowne, diagnoza, profilaktyka i terapia. Lublin: KUL.
 • Siudem I. (2015). Niestandardowe metody w profilaktyce uzależnień. w: Serwis Informacyjny Narkomania. Warszawa. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. nr 1 (69) 2015. S. 19-25.
 • Siudem I. (2016). Regionalny system profilaktyki uzależnień. w: Serwis Informacyjny Narkomania. Warszawa. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. nr 2 (74) 2016. S. 42-47.
 • Siudem, I. Siudem, A. Siudem-Kuna, J. Rynkiewicz, J. Stradomska, M. (2019, 2020). Partyworking. Wybrane zagadnienia. Lublin, Warszawa: Towarzystwo Nowa Kuźnia, Krajowe Biuro ds. Przeciwdiałania Narkomanii.
 • Kuna M., Rejniak R., Siudem A., Siudem I. (2021). Profilaktyka uzależnień. Podstawy skutecznego wsparcia dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka. Lublin: Towarzystwo Nowa Kuźnia.
 • Siudem I. (2021). Pojęcie i zakres profilaktyki uzależnień. Standardy, etyka, strategie, programy rekomendowane i dobre praktyki. W: Serwis Informacyjny Uzależnienia. Nr 4 (96) 2021. Warszawa: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
 • Siudem I. (2022). Profilaktyka uzależnień. Podstawy skutecznego wsparcia dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka. W: Serwis Informacyjny Uzależnienia. Nr 2 (98) 2022. Warszawa: Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.
 • Siudem I. (2022). Program przeciwdziałania nadużywaniu komputera i Internetu przez dzieci „Limit”. W: Serwis Informacyjny Uzależnienia. Nr 4 (100) 2022. Warszawa: Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.
 • Siudem I. (2023). Profilaktyka uzależnień. Podstawy skutecznego wsparcia dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka – ewaluacja projektu. W: Serwis Informacyjny Uzależnienia. Nr 2/2023 (102). Warszawa: Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.
 
Copyright © 2024 Ireneusz Siudem pages