ANALIZA ZJAWISK I PATOLOGII SPOŁECZNYCH

 

 

Obserwowane przez ostatnich kilkanaście lat intensywne przemiany dokonujące się w wielu sferach życia (ekonomicznej, społecznej, kulturowej, urbanizacyjnej, technicznej, politycznej) wpłynęły znacząco na transformację całości życia ludzkiego.  W wyniku tych procesów, zmianie uległ nie tylko sposób życia człowieka, ale zmienił się także on sam. Nastąpił fenomenalny, szybki wzrost wiedzy materialnej i materialnych możliwości, opanowanie i (jak sugerują wnioski z osiągnieć naukowych), pokonanie przez człowieka świata materialnego. Równocześnie obserwuje się pogorszenie kondycji psychicznej człowieka, miedzy innymi: utratę wartości duchowych na korzyść wartości materialnych; trudności w funkcjonowaniu indywidualnym i interpersonalnym; w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych, kryzysowych; tendencje do wycofywania się i zachowań ucieczkowych bądź agresywnych oraz wzrost zachowań patologicznych, związanych przede wszystkim z uzależnieniami.
Rozwój cywilizacji i procesy globalizacji, przyczyniły się z jednej strony, do poprawy jakości życia współczesnego człowieka, a z drugiej strony stanowią szereg zagrożeń, z którymi musi on sobie poradzić. Rzeczywistość zmusza jednostkę do poszukiwania innych, lepszych i bardziej skutecznych strategii działania, w procesie adaptacji do zmieniającego się środowiska.
Obserwacja życia codziennego oraz doniesienia naukowe, wskazują na narastanie kryzysu psychicznego i zachwianie poczucia dobrostanu. W światopoglądzie wielu osób na dalszy plan odchodzą relacje, wartości społeczne, ogólnoludzkie dobro czy rozwijanie wrażliwości emocjonalnej. Natomiast wśród priorytetów dominują wartości materialistyczne i egoistyczne. Wyznacznikiem szczęścia dla bardzo wielu osób jest sukces – mierzony materialnie (wielością zasobów materialnych lub liczbą osiągnięć). Takie nastawienie nie sprzyja rozwijaniu zdrowia psychicznego, ponieważ uruchamia mechanizmy hamujące rozwój człowieka. Zaniedbanie rozwoju emocjonalnego na korzyść poznawczej, materialnej ekspansji skutkuje licznymi problemami natury psychicznej. Są to najczęściej problemy adaptacyjne, brak satysfakcji z nawiązywanych związków międzyludzkich, samotność, depresja, alienacja…

 
 
 • Siudem, I. (2002). Narkotyki w dyskotekach. w: Serwis informacyjny narkomania. Warszawa: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. nr 3/2002 (str. 12 – 18)
 • Siudem, I. (2004). Fala w szkole a poziom i struktura agresji młodzieży. w: A. Rejzner (red.) „Agresja w szkole spojrzenie wieloaspektowe” Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, str. 55 – 66.
 • Siudem, I. (2004). Fala w szkole a poziom i struktura agresji młodzieży. w: A. Rejzner (red.) „Agresja w szkole spojrzenie wieloaspektowe” Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, str. 55 – 66.
 • Siudem, I. (2004). Przemoc, dzieci, rodzice – wybrane problemy. Biuletyn Wojewódzki. „Problemy społeczne”. Lublin: Wyd. ROPS. str. 14 – 24.
 • Siudem, I. (2004). Fala w szkole. Analiza zjawiska. w: Annales. Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J. Vol. XVII. Lublin 2004.
 • Siudem, I. (2005). Agresja i przemoc w szkole. Przyczyny i sposoby przeciwdziałania. Materiał edukacyjny. Poznań: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych.
 • Siudem, I. (2005). Uwarunkowania preferencji bajek z przemocą u dzieci w wieku przedszkolnym.  W. (red.) Guz S. „Rozwój i edukacja dziecka. Szanse i zagrożenia”. Lublin: Wydawnictwo UMCS. str. 331 – 352.
 • Siudem, I. (2005). Lokalne systemy współpracy w zakresie zapobiegania narkomanii. Biuletyn Wojewódzki. „Problemy społeczne”. Lublin: Wyd. ROPS. str. 36-40.
 • Siudem, I. (2006). Poziom i struktura agresji uczniów zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących. Annales – UMCS, VOL. XIX
 • Siudem, I. (2006). Zakres zjawiska używania oraz postaw i zachowań wobec substancji psychoaktywnych. Biuletyn Wojewódzki. „Problemy społeczne”. Lublin: ROPS.
 • Siudem, I. (2007). Przedmiotowe relacje w rodzinie jako źródło przemocy. w: (red.) Szczukiewicz P. „Przemoc domowa – wybrane zagadnienia”. Lublin: MAD, str. 19 -32
 • Siudem, I. (2008). Wybrane zagadnienia na temat wykluczenia społecznego. W: „Poradnik dla pracowników socjalnych”. Zamość: Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu. str. 8 – 18.
 • Siudem, I. (2008). Przemoc wśród młodzieży – przyczyny, przeciwdziałanie. W: (red.) Kanios A. „Przeciwdziałanie przemocy ujęcie interdyscyplinarne”. Lublin: ROPS str. 85-94
 • Siudem, I. (2008). System wartości i struktura potrzeb członków podkultury więziennej – Annales. Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J. Vol. XX. Lublin 2008. s. 51-63.
 • Siudem A., Siudem I. (2008). Profil psychologiczny osób samotnie wychowujących dzieci. Lublin: Wydawnictwo przy udziale Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.
 • Siudem, I. (2008). Psychologiczne i społeczne dylematy młodzieży XXI wieku – (współautorstwo: A.Siudem i I.Siudem) w: Wiadomości Uniwersyteckie. Miesięcznik Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej - Nr 7(148). Rok 18. Październik 2008.s.27.
 • Siudem, I. (2010). Postawy konsumpcyjne jako zagrożenie współczesnej rodziny. W: Świat Problemów. Warszawa: Fundacja ETOH. Nr 10 (213), (str. 25-27).
 • Siudem, I. (2010).Percepcja reklamy z podtekstem seksualnym przez osoby w różnym wieku. W: (red.) G. Kwiatkowska, K. Markiewicz. Komunikowanie się, Nowe wyzwania.  Lublin. Wydawnictwo UMCS. (s. 39-49).
 • Siudem, I. (2010).Psychofizjologiczny kontekst agresji seksualnej. W: (red.) M. Pąchalska, G. Kwiatkowska. Neuropsychologia a humanistyka. Lublin. Wydawnictwo UMCS. (s. 169-176) .
 • Siudem, I. (2010). Psychologiczny wymiar coachingu. W: G. E. Kwiatkowska, A. Siudem (red.) Analiza współczesnych zjawisk społecznych. Człowiek w środowisku pracy. Wyd. UMCS. Lublin 2010 s. 149 – 157
 • Siudem, I. (2011). Inteligencja emocjonalna jako czynnik przeciwdziałający agresji uczniów. W: (red.) A. Rejzner. Systemowe rozwiązywanie problemu przemocy i agresji w szkole. Warszawa: TWP. (str. 349-362)
 • Siudem, I. (2011). Consumer attitudes as result of globalization and personality traits of the youth . W: B. Kaczmarek, G. Kwiatkowska, K. Markiewicz (red.) Youth Facing the Challenges of Globalization. Lublin: Wydawnictwo UMCS 2011. s. 77-90.
 • Siudem, I. (2012). Percepcja prostytucji w oczach młodych dorosłych. w (red.) G. Kwiatkowska, I. Siudem Analiza współczesnych zjawisk społecznych. Zachowania ryzykowne.  Lublin. Wydawnictwo UMCS.
 • Siudem, I. (2013). Preferencje gier komputerowych zawierających przemoc a cechy osobowości gracza. W  (red.) M. Sitarczyk. Rodzina w mediach. Media w rodzinie. Warszawa: Difin SA. s. 162-181.
 • Siudem I. (2014). Konsekwencje represji cierpienia. W (red.) M. Kalinowski. I. Niewiadomska. Cierpienie miedzy sensem a bez sensem. Studium interdyscyplinarne. s. 169-188.
 • Siudem A., Siudem I. (2014) The Behaviour of Young People in Cyberspace and Their Perception of Family Relations. W: (red.) J. Chwaszcz i A. Palacz-Chrisidis. Behaviorals addicions. Lublin: Natanaleum Association Institute for Psychoprevention and Psychotherapy. s. 40-65.
 • Siudem I. (2018). Psychologiczny kontekst prostytucji młodzieży. Lublin: Towarzystwo Nowa Kuźnia. www.nowakuznia.org
 • Siudem I. (2018). Ozdabianie ciała przez młodzież – wybrane aspekty analizy zjawiska. Lublin: Towarzystwo Nowa Kuźnia. www.nowakuznia.org
 
Copyright © 2024 Ireneusz Siudem pages