POMOC PSYCHOLOGICZNA

SZKOLENIA I TRENINGI

 • Psychoterapia indywidualna i grupowa
 • Terapia rodzin
 • Socjoterapia
 • Interwencje kryzysowe
 • Arteterapia (muzykoterapia i plastykoterapia)
 • Streetworking, partyworking, networking
 • Doradztwo zawodowe, coaching
 • Prowadzenie grup wsparcia i grup samopomocowych
 • Treningi umiejętności interpersonalnych i społecznych
 • Superwizja kadry placówek  psychologicznych, pomocy społecznej i oświatowych
 • Szkolenia rad pedagogicznych, pedagogów, nauczycieli
 • Szkolenia pracowników urzędów rządowych i samorządowych (wojewódzkich, powiatowych i gminnych)
 • Szkolenia pracowników firm, menedżerów, przedstawicieli handlowych
 • Spotkania szkoleniowe dla rodziców

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

ZAKRES POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

 • Diagnoza osobowości
 • Diagnoza rozwoju emocjonalno - społecznego
 • Badania rozwoju intelektualno - poznawczego
 • Preorientacja zawodowa
 • Problemy rodzinne, wychowawcze i małżeńskie
 • Problemy rozwojowe dzieci i młodzieży
 • Używanie środków psychoaktywnych, uzależnienia behawioralne.
 • Terapia sprawców i ofiar przemocy
 • Nerwice

oto wybrane WDROŻONE, REALIZOWANE PROGRAMY AUTORSKIE

Środowiskowa profilaktyka uzależnień Rekomendowany program, adresowany do dzieci i młodzieży zagrożonej używaniem środków psychoaktywnych, prowadzony w profilaktycznych klubach środowiskowych. Obejmuje działania kierowane bezpośrednio na osoby zagrożone, ich rodziny oraz środowisko lokalne.
Ograniczanie używania środków psychoaktywnych przez młodzież w miejscach rekreacji i wypoczynku Tzw. program partyworkerski realizowany jest w klubach, kawiarniach młodzieżowych, dyskotekach oraz podczas imprez rozrywkowych. Adresowany jest do młodzieży oraz młodych dorosłych. Polega na nawiązywaniu kontaktu z osobami podczas imprez w celu zapobiegania inicjacji narkotykowej, motywowania do niebrania oraz redukowania szkód związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.
Ograniczanie używania środków psychoaktywnych wśród studentów "AKADEMUS" Program prowadzony na wyższych uczelniach, ma ca celu ograniczenie używania środków psychoaktywnych przez studentów przez bezpośrednią pomoc osobom uzależnionym i ich znajomym, inicjowanie  działań profilaktycznych przez struktury studenckie, zwiększanie świadomości wykładowców oraz administracji uczelni na temat zagrożeń związanych z używaniem środków psychoaktywnych.
Program promocji zdrowia i przeciwdziałania zagrożeniom w społeczności akademickiej "AKADEMUS+++" Kontynuacja oraz poszerzenie programu AKADEMUS o ogólnoprofialktyczne działania dotyczące takich zagrożeń jak nerwice, próby samobójcze, przemoc. Oferowana jest również pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysów osobistych i problemów adaptacyjnych.
Zintegrowane systemy profilaktyki uzależnień Program ma na celu przygotowanie urzędników gmin i powiatów do tworzenia i realizacji strategii przeciwdziałania zagrożeniom społecznym, uwzględniających aktualne przepisy prawne w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, zapobiegania przemocy oraz innych problemów jak np. nikotynizm, uzależnienia behawioralne, prostytucja, handel ludźmi, dyskryminacja, bezrobocie itp...
Szkolne systemy profilaktyczne Program przygotowuje kadrę pedagogiczną (wszystkich poziomów szkół) do wprowadzenia na terenie szkoły systemowych, wszechstronnych i długofalowych działań profilaktycznych. Począwszy od diagnozy sytuacji, przez szkolenie kadry na realizacji i ewaluacji skończywszy.
Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich, „Moja szansa” Program przygotowuje kadrę pedagogiczną szkół z obszarów wiejskich do zajęć stymulujących u uczniów prawidłowy rozwój psychofizyczny, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności radzenia sobie na rynku pracy, przedsiębiorczości, kreatywności, wiary we własne możliwości.
Żyj na luzie Program adresowany jest do młodzieży prezentującej zachowania ryzykowne, w tym używanie środków psychoaktywnych, przemoc, aktywność seksualna, wagary, konflikty z prawem. Prowadzony jest w formie spotkaniowych grup psychologicznych (wsparcia, samopomocowych). Łączy elementy psychoterapii i stymulacji prawidłowego rozwoju psychofizycznego.
System Program profilaktyczny dla szkół, angażujący całą społeczność szkolną w działania profilaktyczne podzielone tematycznie na dziesięć miesięcy. Zaletą programu jest łatwość realizacji, minimalne koszty oraz brak konieczności poświęcania dodatkowego czasu przez nauczycieli na jego realizację.
Okno na świat Program aktywizacji dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich i małych miast, mający na celu przygotowanie ich do radzenia sobie na rynku pracy. Ideą programu jest przygotowanie instytucji: przedszkoli, szkół, klubów, organizacji pozarządowych do takiej pracy z młodzieżą która umożliwi wybór zawodu, zdobycie pracy i efektywny rozwój kariery zawodowej.
Klubowe krasnoludki Program superwizyjno - szkoleniowy dla kadry klubów młodzieżowych, placówek wsparcia dziennego, poradni psychologicznych, świetlic, internatów itp... Umożliwia doskonalenie umiejętności pracy w zespole, pracy z dziećmi i młodzieżą oraz pokonywanie problemów w tej pracy pod kierunkiem specjalisty.
W kręgu uczuć Program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży wszystkich poziomów szkół. Zakłada stymulację rozwoju emocjonalnego w celu przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom, jak przemoc, pobudliwość, eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi itp... Program angażuje również rodziców uczniów.
Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży

Celem programu jest dostarczenie wiedzy rodzicom, nauczycielom na temat mechanizmów powstawania współczesnych zagrożeń, niezbędnej do skutecznego przeciwdziałania tym zagrożeniom. Istotą programu jest ukazanie powstawania podatności na wpływ różnorodnych zagrożeń, rozumianej jako zespół indywidualnych cech wykształcających się w wyniku niekorzystnego oddziaływania środowiska (społeczności lokalnej, mediów, rodziny, grupy rówieśniczej). Chodzi u przede wszystkim zagrożenia związane używaniem alkoholu i innych środków psychoaktywnych, stosowaniem przemocy, uleganiem niepożądanym wpływom sekt i destrukcyjnych grup rówieśniczych, prostytucji, zagrożeniom internetowym.

Muzykoterapia w redukowaniu nadpobudliwości i agresywności dzieci i młodzieży

Celem zajęć jest nauka uczestników różnych technik muzykoterapeutycznych możliwych do wykorzystania podczas lekcji z uczniami w wieku szkoły podstawowej, gimnazjalnej i średniej. Możliwości obniżenia napięcia psychicznego i stymulacji prawidłowego rozwój emocjonalnego, redukowania stresu.

 

HIGIENA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

 

Copyright © 2024 Ireneusz Siudem pages Pierwsza strona