Główne autorskie projekty i programy profilaktyczne:

 • „Środowiskowa profilaktyka uzależnień” - opublikowany i wdrożony w woj. lubelskim, świętokrzyskim i dolnośląskim. Program uzyskał Europejski Certyfikat Wysokiej Jakości z wpisaniem do bazy danych Exchange on Drug Demand Reduction Action (EDDRA), EMCDDA w Lizbonie.
 • "Zintegrowane systemy profilaktyki uzależnień", program opublikowany w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego, wdrożony w woj. lubelskim (Wydz. Zdrowia Urz. Marszałkowskiego) - realizowany od 1999 roku.
 • "Program badania skuteczności konstrukcji reklamy społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych". Realizowano w 2000 roku.
 • "Szkolne systemy profilaktyczne" - program opublikowany w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego, wdrożony w woj. lubelskim - realizowany od 2000 roku.
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich, program „Moja szansa” opublikowany w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego, wdrożony w woj. lubelskim – realizowany od 2000 roku.
 • Projekt „Narkotyki w dyskotekach” - realizowany od 2002 roku, wdrożony i realizowany w nowych miejscach w latach 2003 - 2011. Wyróżniony w 2004 przez Ministerstwo Zdrowia. Realizowany do dziś pod nazwą: "Ograniczanie używania środków psychoaktywnych w dyskotekach".
 • Program „Akademus” - realizowany i wdrożony w 2005 roku na UMCS, badania realizowane również na Uniwersytecie Przyrodniczym - ma na celu ogrebniczenie używania środków psychoaktynwych w środkwisku akademickim oraz udzielanie wsparcia w problemach psychicznych.
 • Realizacja i autorstwo koncepcji badań w ramach projektu badawczego „@letr Ego” (rok 2006): fundusz EQUAL „Samotne matki, a rynek pracy” – obraz psychologiczny.
 • Program "Żyj na luzie" - Projekt terapeutyczny dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem od narkotyków, realizowany w Lublinie – od 2010 roku.
 • Program "W kręgu uczuć" - cykl zajęć, o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, mających na celu stymulację prawidlowego rozwoju emocjonalnego. Relizowany od 2002 roku w kilkudziesieciu szkołach woj. lubelskiego.
 • Program socjoterapeutyczny "Impuls" - zajęcia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami, mające na celu usprawnienie funkcjonowania społecznego oraz zmniejszenie ryzyka podejmowania patologicznych zachowań takich jak m.in. używanie substancji psychoaktywnych, stosowanie przemocy, zachowania lękowe, podatność na uzależnienia, nerwice. Program krótkoterminowy, realizowany od 2015 roku.
 • Program przeciwdziałania nadużywaniu komputera i Internetu przez dzieci "LIMIT" - ma na celu ograniczenie nadmiernego korzystania z komputera oraz związanych z nim zagrożeń u uczniów czwartej i piątej klasy szkoły podstawowej. Relizowany od 2015 roku w woj. lubelskim.
 • Program informacyjno - edukacyjny "AZYL" - ma na celu modyfikację wadliwych zachowań wynikających z używania alkoholu (w tym prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu), oraz redukcji zachowań lękowych, agresywnych i depresyjnych u osób osadzonych w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych za jazdę pod wpływem alkoholu.
 • Program terapeutyczny "REMEDIUM" - celem programu jest udzielenie pomocy psychologicznej kobietom uzależnionym od leków (w szczególności chodzi o leki uspokajające, nasenne i przeciwbólowe), prowadzącej do zmiany nawyków w kierunku zaprzestania lub ograniczenia używania leków na korzyść stosowania naturalnych sposobów radzenia sobie ze stresem, bólem, napięciem psychicznym, pobudzeniem, niepokojem, lękiem oraz agresją.
 • Program higieny zdrowia psychicznego ma na celu uświadomienie uczestnikom związków pomiędzy funkcjonowaniem psychicznym, przeżywanymi emocjami a wyglądem fizycznym, wydolnością organizmu i zdrowiem.
 • Program "Socjoterapia przez sztukę", celem programu jest stymulacja rozwoju kulturalno – społecznego dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami, a przede wszystkim usprawnienie funkcjonowania społecznego podopiecznych których prawidłowy rozwój psychofizyczny jest zagrożony. Techniki socjoterapeutyczne wykorzystują pięć sfer kultury i sztuki: muzykę, taniec, teatr, plastykę i fotografię.
 • Nowatorski projekt warsztatów psychoedukacyjnych "Ekspresja artystyczna jako podstawa zdrowia psychicznego". Celem jest stymulacja rozwoju oraz wrażliwości emocjonalnej dzieci i młodzieży za pomocą technik muzycznych, głównie improwizacji i kompozycji. Projekt wdrażany od 2016 roku.
 

© Ireneusz Siudem pages