Doświadczenie zawodowe

  • prowadzenie grup terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz terapii indywidualnej i terapii rodzin,
  • konstruowanie, wprowadzanie i realizacja systemowych programów profilaktycznych dla środowisk lokalnych, pomocy społecznej i placówek szkolno – wychowawczych, w zakresie przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym (wykluczenie społeczne, uzależnienia, przemoc, korupcja, kradzieże, przestępczość nieletnich itp...)
  • prowadzenie psychoterapii terapii dla osób z problemami psychicznymi, zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych i ich rodzin,
  • prowadzenie treningów psychologicznych dla dzieci i młodzieży wybitnie zdolnej,
    prowadzenie wszechstronnych szkoleń dla nauczycieli, rad pedagogicznych, dyrekcji placówek oświatowych,
  • prowadzenie treningów psychologicznych i superwizji dla kadry psychologicznej, pedagogicznej, pracowników socjalnych (treningów umiejętności osobistych, pracy w zespole, kontaktu i komunikacji),
  • prowadzenie konsultacji, superwizji i nadzoru merytorycznego dla placówek profilaktycznych, ośrodków pomocy społecznej, szkolno wychowawczych i pracujących zespołów kadrowych,
  • prowadzenie wszechstronnych badań dotyczących patologicznych zjawisk społecznych.

Praca w stowarzyszeniu prowadzącym środowiskową profilaktykę zagrożeń społecznych, w tym od 1991 prowadzenie psychoterapii rodzin, grupowej, socjoterapii dzieci i młodzieży, konsultacji psychologicznych, superwizji. Organizowanie działań profilaktyki środowiskowej i prowadzenie szkoleń w tym zakresie – do dnia dzisiejszego.
Prowadzenie szkoleń kadr pracowniczych w zakresie marketingu i promocji firm, doradztwa zawodowego i personalnego, pracy zespołowej, skuteczności kierowania kadrami i autoprezentacji.
Współpraca z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania uzależnieniom, wykluczeniu społecznemu i bezrobociu – w gminach województwa lubelskiego (aktywizacja zawodowa bezrobotnych, doradztwo personalne, szkolenia dla przedstawicieli władz samorządowych z gmin i powiatów, pracowników Pomocy Społecznej, konsultacje dla osób bezrobotnych) - wyżej wymienione działania prowadzone są według autorskiego programu, przyjętego do Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego w 2000 roku.
W ramach grantu MEN dla Koła Naukowego Psychologów UMCS – badanie środowisk wiejskich z Powiatu Hrubieszowskiego oraz opracowanie strategii aktywizacji zawodowej dla mieszkańców środowisk popegeerowskich.
Przygotowanie kampanii reklamowych w ramach profilaktyki uzależnień we współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii Ministerstwa Zdrowia.
Opracowanie materiałów reklamy społecznej w ramach ogólnopolskiej akcji profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł”
Członek Zespołu przy Ministerstwie Zdrowia ds. opracowania Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 – 2012.
Członek zespołów eksperckich powołanych w celu opracowania wojewódzkich i gminnych programów profilakktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i HIV/AIDS.


© Ireneusz Siudem pages