Przygotowawnie zawodowe

 
 1. Wykształcenie muzyczne - Lublin - Szkoła Muzyczna T. Szeligowskiego
 2. Wykształcenie psychologiczne na Wydziale Pedegogiki i Psychologii UMCS.
 3.  Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii - UMCS.
 4. Szkoła Higieny Psychicznej - metody terapii i bioenergoterapii, techniki pracy z ciałem.
 5. Szkoła metod oddziaływania psychologicznego, profilaktyki i terapii.
 6. Kurs Terapii Rodzin wraz z superwizją TFT - Holandia.
 7. Kurs psychoterapii Gestalt, Analizy transakcyjnej, Terapii Psychodynamicznej.
 8. Studium przeciwdziałania patologii społecznej, socjoterapii i terapii rodzin.
 9. Szkolenia w zakresie terapii motywującej, metod profilaktyki uzależnień, ewaluacji programów profialktycznych.
  oraz technik masażu, artyterapii i diagnozy psychologicznej.
 10. Trening uwrażliwiający, interpersonalny, terapeutyczny imotywujący.
 11. Przygotowanie do relizacji programów: Fred Goes Net i Wzmacniania rodziny.
 12. Staż w grupie terapeutycznej Gestalt.
 13. Uprawnienia kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

 © Ireneusz Siudem pages