Działalność dydaktyczna:
Prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach dziennych, zaocznych, wieczorowych i podyplomowych na wyższych uczelniach, m.in. Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Lubelska Szkoła Wyższa, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, Collegium Civitas, Wyższa Szkoła Humanitas...

Wybrane zajęcia wg programów własnego autorstwa:

 • Psychologiczna analiza współczesnych zjawisk społecznych,
 • Środowiskowa profialktyka uzalenień,
 • Praca z osobą uzależnioną i współuzależnioną,
 • Patologie społeczne,
 • Teorie psychopatologii,
 • Uwarunkowania patologii społecznych,
 • Patologie w cyberprzestrzeni,
 • Modele i systemy resocjalizacji,
 • Metodyka pedagogiki resocjalizacyjnej,
 • Psychologia społeczna,
 • Podstawy metodologii badań społecznych,
 • Zespół interdyscyplinarny w diagnozowaniu rodziny,
 • Psychologia komunikacji społecznej,
 • Psychologia mediów i reklamy,
 • Debaty i techniki argumentacji,
 • Komunikacja w bisnesie,
 • Technologie informacyjno - komunikacyjne,
 • Psychologiczno – społeczne podstawy nauczania i wychowania,
 • Doradztwo zawodowe i personalne,
 • Psychologia przedsiębiorczości,
 • Kierowanie ludźmi,
 • Zarządaanie publiczne,
 • Prowadzenie szkoleń,
 • Projekty Unijne,
 • Praca socjalna,
 • Metodyka pracy socjalnej,
 • Trening atrakcyjności interpersonalnej,
 • Trening pracy z ciałem,
 • Higiena i zdrowie psychiczne,
 • Psychologia ogólna,
 • Seminaria licencjackie i magisterskie.

Szkolenia prowadzone dla instytucji, min. Urząd Marszałkowski, Lubelski Urząd Wojewódzki, Policja, Kuratorium Oświaty, Ośrodek Szkoleniowy KURSOR, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Instytut Szkoleń Biznesowych, Komenda OHP, urzędy miast i gmin, placówki pomocy społecznej, szkoły...

Wybrane tematy szkoleń wg programów własnego autorstwa:

 • Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży,
 • Systemy pomocy młodzieży,
 • Zasady systemowej pomocy osobom bezrobotnym,
 • Prawidłowa komunikacja – ważny aspekt pracy socjalnej,
 • Organizacja działań profilaktycznych w gminach,
 • Zintegrowane systemy profilaktyki uzależnień,
 • Wiedza psychologiczna w edukacji,
 • Przeciwdziałanie przemocy – organizacja działań gminnych,
 • Współczesny obraz i style używania środków psychoaktywnych przez młodzież,
 • Dziecko jako ofiara agresji seksualnej,
 • Przeciwdziałanie przemocy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
 • Biologiczny i psychospołeczny kontekst HIV AIDS,
 • Psychospołeczne determinanty używania dopalaczy,
 • Przestępstwa z nienawiści – obraz sprawcy i ofiary,
 • Determinanty skuteczności oddziaływań systemowych w pomocy społecznej,
 • Praktyczne zastosowanie zapisów Ustaw o wychowaniu w trzeźwości i Przeciwdziałaniu narkomanii,
 • Metody i techniki socjoterapii,
 • Świetlica socjoterapeutyczna – zasady prowadzenia placówki,
 • Zasady tworzenia i działania świetlic socjoterapeutycznych na terenie gminy – system wsparcia dzieci i młodzieży,
 • Diagnozowanie zaburzeń rozwojowych,
 • Mediacje i negocjacje społeczne,
 • Trening asertywności,
 • Podstawy etyki w pracy socjoterapeutycznej,
 • Patologie społeczne z elementami psychopatologii,
 • Przeciwdziałanie używaniu środków psychoaktywnych młodzieży,
 • Dopalacze w internecie,
 • Profilaktyka i terapia uzależnień.
 

 

Udział w konferencjach  

© Ireneusz Siudem pages